สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็น เทคนิคการวิเคราะห์จากการคิดค้นและพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และถูกนำไปเผยแพร่ใช้กันในประเทศต่างๆ ซึ่งสถานประกอบกิจการหลายแห่งในประเทศไทยได้นำเทคนิคนี้มาใช้และได้รับความ นิยมแพร่หลายมากทีเดียว

 

ความหมายของการวิเคราหืเพื่อความปลอดภัยแบบเควายที

เควายที ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training (KYT) Kiken (คิเค็น) แปลว่า อันตราย Yoshi (โยชิ) แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ ส่วน Training (เท รนนิ่ง) แปลว่า การอบรม ดังนั้นเมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมแล้ว การวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบเควายที คือ วิธีการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะ มีอันตรายใดแฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติ และหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้นๆ

 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

การวิเคราะห์แบบ KYT เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุโดยการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

  1) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัตงาน

  2) เพื่อสร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงานโดยการตรวจดความเรียบร้อยและความพร้อมของงานก่อนที่จะลงมือทำงาน

  3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน และหาวิธีการควบคุมป้องกันด้วยตนเอง

  4) ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

การวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จะเน้นการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอันตรายทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติงาน ดังนั้นประโยชน์ของการดำเนินการวิเคราะห์แบบ KYT มีดังนี้

    1) เป็นเครื่องมือปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน ด้วยการค้นหาอันตรายต่างๆ ก่อนลงมือทำงาน

    2) เป็น การฝึกให้ผู้ปฏิบัติได้รู้จักอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีอันตรายมากหรือน้อย หรือแม้กระทั่งงานที่ทำอยู่เป็นประจำและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอาจมี อันตรายอะไรเกิดขึ้น

    3) เป็นการเตือนสติผู้ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงาน และช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง

    4) เป็น วิธีการหนึ่งที่ช่วยค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ในงานไม่ว่าอันตรายนั้นอาจเกิด จากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
    5) เป็น วิธีป้องกันอันตรายจากการทำงานโดยผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นค้นหาอันตรายและควบคุมป้องกันได้ด้วยตนเอง
     6) ทำให้เกิดความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

หลักการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT มีหลักการที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้

    - การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความ ระมัดระวัง ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์การทำงานของชาวญี่ปุ่น พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญ คือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้แก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

    - การคิดพิจารณาก่อนที่จะทำงานใดๆ ว่าการทำงานนั้นมีอันตรายอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้บ้าง และจะป้องกันได้อย่างไร จากนั้นเลือกสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดมาพิจารณาแก้ไข

    - การให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ทำ KYT ต่อตนเองและผู้ร่วมงานว่า “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”  ก่อนลงมือปฏิบัติงาน

    - การเตือนตนเองก่อนลงมือทำงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและปลอดภัยต่อการทำงาน แล้วจึงจะเริ่มลงมือทำงานได้ โดยการชี้นิ้วไปที่การทำงานนั้นๆ พร้อมกับกล่าวว่า “ทุกอย่างพร้อมและปลอดภัย โอเค” หรือเรียกว่า “มือชี้ ปากย้ำ”

 

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

1) ผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

    ผู้วิเคราะห์ KYT ควรเป็นผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับงานที่จะถูกวิเคราะห์ โดยเฉพาะถ้าเป็นการทำ KYT เฉพาะจุดหรือ KYT ปากเปล่า โดยในการทำ KYT จะใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มที่มีผู้วิเคราะห์มากกว่า 1 คนขึ้นไปร่วมกันดำเนินการ เช่น ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานในแผนกหรือฝ่าย เป็นต้น

2) วิธีการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

    เนื่องจากรูปแบบการวิเคราะห์แบบ KYT มี 3 รูปแบบ ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์จึงแตกต่างกันไป ในที่นี้จะนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ตามรูปแบบของเควายที ดังนี้
     (1)  KYT 4 ขั้นตอน Round-KYT; 4R-KYT) เป็นรูปแบบมาตรฐานของการทำ KYT ที่ เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีอันตรายมาก งานที่มีอันตรายหลายอย่าง งานที่มีความซับซ้อน หรืองานที่มีผู้ปฏิบัติงานหลายคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการวิเคราะห์จะต้องมีเวลาเพียงพอ โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 20 นาที และมีแบบฟอร์มเป็นเครื่องมือสำคัญประกอบการวิเคราะห์ การทำเควายที 4 ขั้นตอน คือ

       ·    ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ 1R เป็นการสำรวจเพื่อหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่ในการทำงานหนึ่งๆ
       ·    ขั้นตอนที่สอง คือ 2R เป็นการวิเคราะหืและให้ฟน้ำหนักความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่างที่ค้นพบ
       ·    ขั้นตอนที่สาม คือ 3R เป็นการกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายนั้นๆ โดยให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละมาตรการ
       ·    ขั้นตอนที่สี่ คือ 4R เป็นการตัดสินใจเลือกมาตรการในขั้นตอนที่สามว่าควรนำมาตรการใดมาควบคุมป้องกันอันตรายที่พบ      

          วิธีการวิเคราะห์ มีขั้นตอนดังนี้

1)  เตรียมแบบฟอร์มสำหรับทำ KYT 4 ขั้นตอน (ดังตัวอย่าง)

2) ทีมวิเคราะห์ KYT เดิน ทางไปยังงานที่จะทำการวิเคราะห์ หรือบางกรณีอาจนำภาพเกี่ยวกับการทำงานที่จะวิเคราะห์มาพิจารณาในห้องประชุม ก่อนก็ได้ จากนั้นช่วยกันคิดว่าในการทำงานนั้นๆ จะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นบ้าง  แล้วจดบันทึกลงในแบบฟอร์มดังกล่าว

3)  พิจารณาตัดสินใจเรียงลำดับความสำคัญของอันตรายจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด

4)  พิจารณาเลือกอันตรายที่สำคัญ 2 อันดับ แรกมาหาวิธีการแก้ไขหรือป้องกัน ควรเป็นอันตรายที่มีความสำคัญมากที่สุดที่จะต้องแก้ไข ส่วนอันตรายหรือปัญหาอื่นๆ ที่ยังมีอยู่ให้เก็บไว้พิจารณาในครั้งต่อไป

5)  ตัดสินใจว่ามีการแก้ไขหรือป้องกันในข้อ 4 (วิธีการใดเหมาะสมที่สุดที่ควรนำมากำหนดเป็นเป้าหมายที่จะปฏิบัติในการทำงานนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆ ในข้อ 2) ซึ่งวิธีการดังกล่าวควรเป็นวิธีการที่ง่ายและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ควรหลีกเลี่ยงวิธีการที่ต้องใช้เวลามากและใช้เทคนิคสูง

6)  คิด หาคำพูดหรือประโยคที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นเป้าหมายที่จะทำ โดยควรเป็นข้อความสั้นๆ และจดจำง่าย จากนั้นก่อนลงมือทำงานจะต้องพูดประโยคนั้นพร้อมกับชี้นิ้วไปที่งานนั้นเพื่อ เป็นการเตือนใจ

 

2. KYT จุดเดียว (One point – KYT) เป็น รูปแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสมจะใช้กับงานที่มีอันตรายไม่มากนัก หรืองานที่มีวิธีการไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน และจำนวนของอันตรายไม่มาก แต่ในบางกรณีที่จำเป็นอาจใช้กับงานที่มีอันตรายหลายอย่างก็ได้ แต่ต้องเลือกอันตรายที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งอย่างก่อนมาทำการวิเคราะห์ ส่วนอันตรายที่เหลือค่อยทำเพิ่มเติมในครั้งต่อๆ ไป โดยใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 10 นาที และจะต้องใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่กำหนดไว้ประกอบการวิเคราะห์ด้วย

วิธีการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ KYT จุดเดียวเหมือนกับ KYT 4 ขั้นตอน แต่ใช้แบบฟอร์มต่างกัน (ดังตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน KYT จุดเดียว) และวิธีการในแต่ละขั้นตอนจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของ KYT 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอน 1R เหลือ 4 ข้อ ขั้นตอน 2R เหลือ 3 ข้อ ขั้นตอน 3R เหลือ 1 ข้อ และขั้นตอน 4R จะเป็นการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มเพียงเป้าหมายเดียว นอกจากจะมีความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มเพิ่มเติมในประเด็นปัญหาอื่นๆ

 

 

3. KYT ปากเปล่า (Oral – KYT) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์อันตรายที่อาจมีในงานที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ทุกวัน ซึ่งต้องเป็นงานที่มีอันตรายน้อย ไม่รุนแรง โดยผู้ทำ KYT จะเป็นผู้ปฏบัติงานนั้นๆ เป็นประจำ โดยผู้ทำ KYT จะจินตนาการว่างานที่ตนเองทำอยู่นั้นอาจมีอันตรายอะไรอยู่บ้างและจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อคิดได้แล้วพูดออกมาว่าต้องทำอย่างนี้ อันตรายจึงจะไม่เกิดขึ้น

          วิธีการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ KYT ปากเปล่าจะมีขั้นตอนและวิธีการเหมือนกับ KYT ทั้ง สองรูปแบบที่ผ่านมาเพียงแต่ไม่ต้องมีแบบฟอร์มการวิเคราะห์ และทำการวิเคราะห์โดยให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาดูลักษณะงาน สถานที่ทำงานหรือเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อาจพิจารณาดูจากรูปภาพก็ได้ จากนั้นผู้ปฏิบัติงานก็จะคิดหาอันตรายและสาเหตุ มาตรการแก้ไขหรือป้องกัน และเลือกมาตรการในการแก้ไขหรือป้องกัน

 

โดย.....กรวิชญ์  เส้นแก้วใส

        กองมาตรฐานความปลอดภัย

         วารสารสายใจไฟฟ้า

view